1. Prospekt informacyjny w którym znajdują się następujące informacje:

  • dane dewelopera (adres, NIP, REGON, dane teleadresowe);
  • informacje o dotychczasowych inwestycjach ( adres, data rozpoczęcia oraz wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie co najmniej trzech z nich, w tym obowiązkowe ostatniej);li>
  • informacja czy przeciwko deweloperowi toczyło się ( lub toczy się) postępowanie egzekucyjne na kwote ponad 100 tysiecy złotych;
  • dokładne informacje o działce, na której prowadzona jest inwestycja – jej lokalizacja, rozmiar, czy firma jest właścicielem czy użytkownikiem wieczystym, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danej działki oraz sąsiednich oraz jakiego rodzaju inwestycje, które mogą być w przyszłości uciążliwe (budowa dróg, linii szynowych, przewidzianych korytarzach powietrznych, budowa oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk, cmentarzy itp.) prowadzone są w promieniu kilometra;li>
  • informacje o stanie prowadzonej inwestycji – prawomocne pozwolenie na budowę, data rozpoczęcia i planowanego zakończenia inwestycji , harmonogram działań ( musi zawierać co najmniej cztery etapy realizacji, koszt każdegoz etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu);
  • sposób finansowania inwestycji – w jakim udziale przy realizacji wykorzystywane będą kapitał własny i kredyt bankowy oraz jaki rodzaj rachunku powierniczego będzie wykorzystywany;
  • opis inwestycji i interesujacego nas lokalu – liczba i posadowienie na działce poszczególnych budynków, liczba pięter, cena metra kwadratowego, technologia wykonania , standard prac wykończeniowych w częściach wspólnych i wokół budynku, liczba lokali oraz miejsc postojowych i garażowych, dostępne media, czy jest dostęp do drogi publicznej itp. Podana powinna być również powierzchnia i układ pomieszczeń w interesującym nas mieszkaniu oraz zakres i standard prac wykonczeniowych, do wykonania których zobowiązuje się deweloper;
  • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej;
  • sposób mierzenia powierzchni mieszkania;
  • do prospektu deweloper dołączy w formie załączników m.in.wzór umowy deweloperskiej . Ponadto w siedzibie firmy lub biurze sprzedaży deweloper musi zapewnić Nabywcy wgląd między innymi do: projektu architektoniczno- budowlanego, sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata, aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, do dokumentów rejestrowych firmy.
 2. Rachunek powierniczy na który wpłacane są pieniądze Nabywców do czasu spełnienia przez dewelopera wszystkich warunków opisanych w umowie. Przy obecnej inwestycji korzystamy z otwartego rachunku powierniczego z którego to Bank wypłaca pieniądze deweloperowi za zrealizowanie określonego harmonogramem etapu budowy. Deweloper w związku z tym po zakończeniu danego etapu wzywa Bank do dokonania kontroli jego realizacji, w tym także dziennika budowy i dopiero po pozytywnym wyniku kontroli deweloper może zgłosić się po kolejną wypłatę środków.

 3. Umowę Dewelopeską.

  Każda umowa przedwstępna zakupu mieszkania w trakcie jego budowy zawierana jest tylko w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie roszczenia Nabywcy wynikające z umowy wpisywane są do Działu III Księgi Wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem zakupu.


  W akcie notarialnym umowy deweloperskiej zawierane są częściowe informacje z prospektu informacyjnego, który zawsze stanowi załącznik do umowy w tym: prawo własności, pozwolenie na budowę, decyzje, cenę, powierzchnię mieszkania, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, harmonogram wpłat, sposób mierzenia powierzchni, rodzaj prowadzonego rachunku powierniczego, termin podpisania aktu notarialnego przeniesienia prawa własności, warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość odsetek i kar umownych.

 1. Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce

  siedziba 55-095 Długołęka ul. Robotnicza 14

  osoba do kontaktu: Iwona Dzwończyk-Czemarnik - Dyrektor Oddziału, tel. 506 710 706

 2. Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Oleśnicy

  siedziba 56-400 Oleśnica ul. 3-go Maja 1/3

  osoba do kontaktu: Anna Kwiatek tel.71 785-39-45

 3. Bank BZ WBK S.A. 1 Oddział w Olesnicy

  siedziba 56-400 Oleśnica ul. Rynek 1

  osoba do kontaktu: Wiesława Małecka

 4. Bank Pekao SA 1Oddział we Wrocławiu, Filia nr 3 w Oleśnicy

  siedziba 56-400 Oleśnica ul. Wały Jagiellońskie 26

  osoba do kontaktu: Katarzyna Kaznowska tel.71 398-47-24

 5. Bank Millennium Spółka Akcyjna

  siedziba 56-400 Oleśnica ul. 3-go Maja 9

 6. Bank BGŻ Paribas S.A.

  siedziba 56-400 Oleśnica ul. 3-go Maja 55

 7. ING Bank Śląski S.A.

  siedziba 56-400 Oleśnica ul. 3-go Maja 54/III

 1. Profesjonalną wiedzę i doświadczenie z sektora kredytów hipotecznych.
 2. Najkorzystniejszą, „ usztą na miarę” ofertę kredytu hipotecznego wybraną spośród innych banków udzielających kredyty hipoteczne oraz kompleksowo przeprowadzą przez cały proces kredytowy tj. od zbadania zdolności kredytowej po wypłatę ostatniej transzy kredytu.

Konsultacje, doradztwo, kompletowanie wniosku, jego weryfikacja jest bezpłatne, a wynagrodzenie za usługę pokrywa Bank udzielający kredytu.


Spotkania można umawiać w dogodnych dla Państwa miejscach i terminach telefonicznie lub mailowo.


Dane kontaktowe:

PIOPUS

56-400 Oleśnica

ul.Okrężna 22/1

tel. kom. 661 989 444

 1. Umowa deweloperska

  Od 29 kwietnia 2012 roku wszystkie umowy za zakup nieruchomości w trakcie jej budowy podpisywane są w formie aktu notarialnego, a reguluje to ustawa z dnia 16.09.2011 roku. Jest to tzw. Umowa deweloperska, która ma w sobie elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i umowy na roboty budowlane.


  W paragrafie 2 tej umowy Deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku mieszkalnego, a w nim konkretnego dla Nabywcy lokalu mieszkalnego, wyodrębnienia tego lokalu i przeniesienia jego własności wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki w % udziału, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny na warunkach określonych w umowie i zawarcia umowy przenoszącej własność.


  Umowa deweloperska ściśle wiąże się z zapisami zawartymi w prospekcie informacyjnym stanowiącym każdorazowo załącznik do umowy, a wszystkie wymagane informacje przenoszone są z Ustawy z dnia 16.09.2011 roku ( patrz zakładka Ustawa Deweloperska).


  W ustawie tej wylicza się także szereg sytuacji, w których Nabywca może bez konsekwencji odstąpić od umowy zawartej z deweloperem. Można tak zrobić, gdy:


  • - Informacje zawarte w umowie będą różnić się od tych w prospekcie informacyjnym lub załącznikach, albo gdy w dniu podpisania umowy te informacje okazały się nieprawdziwe.
  • - W umowie nie ma wszystkich informacji, które narzuca ustawa.

  Na odstąpienie od umowy jest 30 dni, licząc od dnia jej podpisania, z jednym wyjątkiem, jeśli deweloper nie przeniesie własności mieszkania na rzecz Nabywcy w terminie, do którego zobowiązał się w umowie należy mu dać dodatkowe 120 dni na sfinalizowanie transakcji. Dopiero po upływie tego dodatkowego okresu będzie można wypowiedzieć umowę Deweloperowi i żądać odszkodowania za okres spóźnienia.


  Deweloper także może odstąpić od umowy z Nabywcami, gdy zalegają oni z wpłatami albo nie stawią się do odbioru mieszkania lub zawarcia aktu notarialnego. W tych dwóch przypadkach firma deweloperska musi dwukrotnie doręczyć Nabywcy wezwanie w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni.


  W celu lepszego zapoznania się z umową, skonsultowania jej z fachowcem umowę wraz z wymagany załącznikami udostępniamy Nabywcy wcześniej we wskazanej przez Niego formie.


 2. Odbiór mieszkania

  Kolejnym bardzo ważnym etapem w nabyciu swojego mieszkania jest jego odbiór.

  Może się on odbyć pod warunkiem uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego i zaświadczeń o samodzielności lokali dla każdego z mieszkań z tego budynku. Terminy i warunki odbioru regulują zapisy w Artykule 22 p-kt 16 Ustawy z dnia 16.09.2011 roku oraz uzgodnione przez Strony wytyczne z Umowy Deweloperskiej.


  Odbiór mieszkania każdorazowo odbywa się w obecności Nabywcy i przedstawiciela Dewelopera. Podczas niego sporządzany jest protokół odbioru do którego należy wpisać zauważone przez Strony wady i niedociągnięcia w wykonaniu mieszkania oraz tryp i terminy rozpatrywania zgłoszonych wad.


  Deweloper zobowiązany jest:

  • w terminie 14 dni od podpisania protokołu skutecznie doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad i jej przyczynach,
  • w terminie 30 dni od podpisania protokołu usunąć wady lokalu albo wskazać inny termin do usunięcia tych wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia terminu 30-dniowego.

  Protokół odbioru ostatecznie podpisywany jest po usunięciu przez Dewelopera wszystkich zgłoszonych wad.

  W przypadku wystąpienia wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie z lokalu można odmówić dokonania odbioru.


  Usterki zauważone po odbiorze w trakcie użytkowania mieszkania lub w częściach wspólnych należy niezwłocznie zgłosić Deweloperowi, gdyż zgodnie z Kodeksem Cywilnym odpowiada on za nieruchomość na zasadach 5-letniej rękojmi.

  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ciąży na Deweloperze tylko wtedy, gdy nie wiedzieliśmy o wadzie w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.


  Media w postaci energii elektrycznej i telewizji satelitarnej podłączane są do lokalu mieszkalnego po wcześniejszym zawarciu przez Nabywcę umowy z ich dostawcami. Stosowne do tego protokóły zdawczo-odbiorcze udostępniane i wypełniane są w trakcie odbioru.


  Umowę o dostawę energii i montaż liczników elektrycznych można podpisać w Oleśnicy w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. POK Oleśnica przy ulicy Lwowskiej 23.

 3. Umowa sprzedaży

  Ostatnim etapem w nabyciu mieszkania jest przeniesienie własności w formie aktu notarialnego.

  PIOPUS organizuje tą czynność dla swoich Nabywców przy współpracy z Kancelarią Notarialną Pani Małgorzaty Sobkowiak. Dla naszych Klientów przygotowujemy wzór umowy oparty na wcześniej zawartej Umowie Deweloperskiej oraz ustalamy dogodny dla Nabywcy termin jej podpisania w Kancelarii Notarialnej, opisanej szczegółowo poniżej.

  • Kancelaria Notarialna:
  • Małgorzata Sobkowiak
  • adres: 56-400 Oleśnica ulica Okrężna 20/1.
  • nr telefonu 71 793 90 49, 71 716 57 22, tel. kom. 606 780 608
  • adres e-mail: sobkowiak@post.pl

  Do podpisywania aktów notarianych Umowy Deweloperskiej i Umowy Przenoszącej własność muszą stawić się wszyscy wymienieni w umowach Nabywcy i wylegitymować się aktulanym dowodem osobistym, w przypadku jego braku aktulanym paszportem.

  Po przeniesieniu prawa własności Nabywcy zobowiązani są do:

  • zgłoszenia zakupu nieruchomości w Urzędzie Miasta, celem naliczenia podatku od nieruchomości,
  • zameldowania się Biurze Medunkowym w Urzędzie Miasta,
  • wymiany dowodu osobistego w Urzędzie Miasta ( efekt zmiany adresu zamieszkania),
  • zgłoszenia do Urzędu Skarbowego zmiany zameldowania poprzez złożenie w nim formularza NIP 3,
  • ubezpieczenia mieszkania, gdyż budynek wraz z urządzeniami technicznymi do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej najpierw posiada ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych, a po odbiorze od ognia i innych zdarzeń losowych i nie obejmuje elementów wykończenia wnętrz, a także szkód powstałych w wyniku działań osób użytkujacych te lokale.

  Koszty sporządzenia tej umowy w całości pokrywa Kupujący.

Prawa i obowiązki związane z prawem do użytkowania zarówno własnego mieszkania, jak i części wspólnych budynku określa Ustawa o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994 roku.


Zarząd nieruchomością wspólną

Do podstawowych obowiązków właściciela należy utrzymanie lokalu w należytym stanie, ponoszenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także korzystanie z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli, przestrzeganie porządku domowego oraz współdziałanie w ochronie wspólnego dobra.


Ustawa definiuje także pojęcie wspólnoty mieszkaniowej ( Rozdział 1 art. 6), którą tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, a powstaje ona na mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. O wszystkich sprawach dotyczących Wspólnoty decydują właściciele w drodze głosowania. W imieniu wspólnoty działa wybrany przez ogół członków Zarząd, który samodzielnie podejmuje czynności zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają ich uchwalenia większością głosów, liczoną według wielkosci udziałów.


Administrowanie budynku najczęściej powierza się profesjonalnemu i licencjonowanemu Zarządcy, którego wybiera się na pierwszym spotkaniu wspólnoty i zatwierdza w formie pisemnej uchwały. Jeśli wspólnota nie powierzy „notarialnie" zarządzania nieruchomością wspólną wybranej przez siebie osobie fizycznej lub prawnej, to musi wybrać zarząd (art. 18 ust.1):


 • 1. członkami jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu mogą być wyłącznie osoby fizyczne wybrane spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona (art. 20 ust. 1);
 • 2. zarząd kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotąa poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1);
 • 3. gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenie woli za wspólnotę składają łącznie przynajmniej dwaj jego członkowie (art. 21 ust. 2);
 • 4. czynność zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie (art. 22 ust. 1), zaś przekraczającą zakres zwykłego zarządu - na podstawie uchwały wspólnoty akceptującej tę czynność i upoważniającej zarząd do jej podjęcia (art. 22 ust. 2);
 • 5. zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani (art. 20 ust. 2);
 • 6. jeżeli zarząd nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, to każdy członek wspólnoty może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd (art. 26 ust. 1);
 • 7. właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu ma prawo do wynagrodzenia (art. 28);
 • 8. zarząd ma prawo i obowiązek indywidualnego zbierania głosów pod projektem uchwały wspólnoty (art. 23 ust. 1) oraz może żądać rozstrzygnięcia sądowego w przypadku braku akceptacji projektu uchwały wspólnoty (art. 24);
 • 9. zarząd jest zobowiązany do: przechowywania i aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzeniai aktualizacji spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów (art. 29 ust. 1b), prowadzenia określonej przez wspólnotę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1a), dokonywania rozliczeń poprzez rachunek bankowy, składania właścicielom corocznie sprawozdania ze swojej działalności, zwoływania zebrania ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale (art. 30 ust. 1), poddawania się ocenie przez wspólnotę i wnioskowania o udzielenie mu absolutorium (art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 2 pkt 3);
 • 10. jeśli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie posiada atrybutów działki budowlanej, zarząd jest zobowiązany do przedstawienia wspólnocie projektu uchwały dotyczącej nabycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, jeśli w wyniku tej transakcji działka wspólnoty stanie się działką budowlaną, a nie będzie przeszkód obiektywnych, by transakcja mogła dojść do skutku (art. 32a).;

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Wileńskiej uchwały takie będą podejmowane większością głosów.


 1. Prawa kupujacego.

  Ochronę w zakresie prawidłowego wykonania nieruchomości zapewniają Kupującym 2 akty prawne:

  • 1/ art. 27 Ustawy z dnia 16.09.2011 roku tzw. Ustawy Deweloperskiej,
  • 2/ art. 568 poz.1 Kodeksu Cywilnego dotyczący rękojmi.

  Pierwsza z wymienionych powyżej ustaw dotyczy klientów, którzy zamierzają kupić nowe mieszkanie. Wymusza ona na Deweloperze obowiązek dostarczenia Kupującym prospektu informacyjnego, który określa między innymi zakres i standard prac wykończeniowych co do których Deweloper zobowiązuje się wykonać. Gwarantuje także prawo do osobistego odbioru mieszkania i sporządzenia podczas niego protokołu, do którego można zgłaszać wady mieszkania ( szczegóły odbioru opisano w zakładce odbiór mieszkania). Ustawa ta jest więc punktem wyjścia co do określenia czy budynek został prawidłowo wybudowany czy nie ma wad.


  Druga ustawa mówi o rękojmi, czyli ochronie Kupującego, nakładająca na dewelopera ( jako sprzedającego lokal) odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. Wady prawne to odstępstwa od deklarowanego w umowie stanu prawnego nieruchomości, a wady fizyczne polegają na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ( szczegóły w art. 556 paragraf 1 k.c.). W przypadku wystąpienia wady fizycznej kupującemu przysługują trzy alternatywne roszczenia wobec sprzedającego (szczegóły w art. 560 i 561 k.c.) Uprawanienia z tytułu rękojmi, gdy chodzi o wady budynku wygasają z upływem 5 lat od protokolarnego przekazania mieszkania. W przypadku wad występujących w częściach wspólnych budynku ( klatka schodowa, przewody wentylacyjne...) bieg rękojmi rozpoczyna się z dniem wydania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.


  Nie zalicza się do wad białego montażu, chyba że montaż danych elementów wyposażenia wynika z projektów i planów realizacji inwestycji i elementy te stanową części składowe nieruchomości.

  Wszelkie zmiany i ingerencje w istotne elementy lokalu, takie jak instalacje czy wyburzenie ścian, powodują utratę udzielonej rękojmi w zakresie objętym zmianami.

  Zgłoszenie wad z tytułu rękojmi odbywa się niezwłocznie po jej zauważeniu w formie pisemnej z informacją czego się domagamy, czego dotyczy usterka i wskazujemy termin jej naprawy. Pismo wysyła się listem poleconym na adres dewelopera.

  Dodatkowym uprawnieniem dla Kupującego jest gwarancja, która stanowi dobrowolne zobowiązanie Dewelopera do usunięcia wad, która może być określona w umowie zakupu nieruchomości. Gwarancja stanowi formę przyrzeczenia, mocą którego deweloper zobowiązuje się np. do usunięcia na swój koszt określonych usterek, gdy te ujawnia się w przewidzianym gwarancją terminie.


  Podany zostanie do Państwa wiadomości zaraz po jego wyborze. Do jego obowiązków będzie należało między innmi administrowanie częściami wspólnymi budynku w tym wykonywanie w nich okresowych przeglądów urządzeń i wyposażeń. Do niego należy też zgłaszać wszelkie reklamacje, które kolejno przekazywane są do dewelopera. Zarządca sprawuje także kontrolę nad jakością i terminem wykonania wszelkich bieżących napraw i reklamacji.

 2. Zgłaszanie usterek.

  Obywa się w dwojaki sposób:

  • pisemnie lub mailowo na adres biuro@piopus.pl do dewelopera,
  • pisemnie lub mailowo na adres zarządy, który kolejno zgłasza to do dewelopera.

  Po zgłoszeniu reklamacji wyznaczony zostanie termin na sprawdzenie w Państwa lokalu zaistniałej usterki i ustalony zostanie sposób i termin jej naprawy.

 3. Telefony awaryjne.

  Pogotowie energetyczne 991

  Pogotowie MGK