Od 29 kwietnia 2012 roku wszystkie nasze inwestycje realizowane są zgodnie z Ustawą o Ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwaną ustawą deweloperską. Zawarte w niej przepisy znacznie zwiększają bezpieczeństwo zakupu nieruchomości podczas jej budowy oraz dają szereg praw Kupującemu.

Do każdej budowy zgodnie z tą ustawą przygotowujemy

1. Prospekt informacyjny w którym znajdują się następujące informacje:

  • dane dewelopera (adres, NIP, REGON, dane teleadresowe);
  • informacje o dotychczasowych inwestycjach ( adres, data rozpoczęcia oraz wydania ostatecznego pozwoleniana użytkowanie co najmniej trzech z nich, w tym obowiązkowe ostatniej);
  • informacja czy przeciwko deweloperowi toczyło się ( lub toczy się) postępowanie egzekucyjne na kwote ponad 100 tysiecy złotych;
  • dokładne informacje o działce, na której prowadzona jest inwestycja – jej lokalizacja, rozmiar, czy firma jest właścicielem czy użytkownikiem wieczystym, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danej działki oraz sąsiednich oraz jakiego rodzaju inwestycje, które mogą być w przyszłości uciążliwe (budowa dróg, linii szynowych, przewidzianych korytarzach powietrznych, budowa oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk, cmentarzy itp.) prowadzone są w promieniu kilometra;
  • informacje o stanie prowadzonej inwestycji – prawomocne pozwolenie na budowę, data rozpoczęcia i planowanego zakończenia inwestycji , harmonogram działań ( musi zawierać co najmniej cztery etapy realizacji, koszt każdegoz etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu);
  • sposób finansowania inwestycji – w jakim udziale przy realizacji wykorzystywane będą kapitał własny i kredyt bankowy oraz jaki rodzaj rachunku powierniczego będzie wykorzystywany;
  • opis inwestycji i interesujacego nas lokalu – liczba i posadowienie na działce poszczególnych budynków, liczba pięter, cena metra kwadratowego, technologia wykonania , standard prac wykończeniowych w częściach wspólnych i wokół budynku, liczba lokali oraz miejsc postojowych i garażowych, dostępne media, czy jest dostęp do drogi publicznej itp. Podana powinna być również powierzchnia i układ pomieszczeń w interesującym nas mieszkaniu oraz zakres i standard prac wykonczeniowych, do wykonania których zobowiązuje się deweloper;
  • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej;
  • sposób mierzenia powierzchni mieszkania;
  • do prospektu deweloper dołączy w formie załączników m.in.wzór umowy deweloperskiej . Ponadto w siedzibie firmy lub biurze sprzedaży deweloper musi zapewnić Nabywcy wgląd między innymi do: projektu architektoniczno- budowlanego, sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata, aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, do dokumentów rejestrowych firmy.

2. Rachunek powierniczy na który wpłacane są pieniądze Nabywców do czasu spełnienia przez dewelopera wszystkich warunków opisanych w umowie. Przy obecnej inwestycji korzystamy z otwartego rachunku powierniczego z któregoto Bank wypłaca pieniądze deweloperowi za zrealizowanie określonego harmonogramem etapu budowy. Deweloperw związku z tym po zakończeniu danego etapu wzywa Bank do dokonania kontroli jego realizacji, w tym także dziennika budowy i dopiero po pozytywnym wyniku kontroli deweloper może zgłosić się po kolejną wypłatę środków.

3. Umowę Dewelopeską.

Każda umowa przedwstępna zakupu mieszkania w trakcie jego budowy zawierana jest tylko w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie roszczenia Nabywcy wynikające z umowy wpisywane są do Działu III Księgi Wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem zakupu.

W akcie notarialnym umowy deweloperskiej zawierane są częściowe informacje z prospektu informacyjnego, który zawsze stanowi załącznik do umowy w tym: prawo własności, pozwolenie na budowę, decyzje, cenę, powierzchnię mieszkania, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, harmonogram wpłat, sposób mierzenia powierzchni, rodzaj prowadzonego rachunku powierniczego, termin podpisania aktu notarialnego przeniesienia prawa własności, warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość odsetek i kar umownych.

Plik do ściągnięcia: Ustawa.pdf